انبارداری

امروزه انبار داری و سیستم های اجرایی مرتبط با آن تبدیل به یکی از نقاط حساس و استراتژیک موفقیت شرکت ها و کارخانجات به منظور مدیریت و مکانیزه نمودن فرایند های انبار داری شده است، به طوری که سیستم های سنتی انبار داری دیگر پاسخ گوی نیازهای وسیع امروز نمی باشد. برنامه ریزی کار آمد تولید و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید یکی از مهمترین پیش نیازهای تداوم و موفقیت فعالیتهای تولیدی و بازرگانی است. حال آنکه، برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره چگونگی تخصیص منابع در فرآیند و عرضه محصولات به بازار نیازمند آگاهی دقیق از اطلاعات انبار است.

در این راه شرکت داده کاوان خزر پویا سامانه ای جامع انبار داری خود را ارائه داده است که قابلیت انطباق با ساختار های مختلف شرکت ها و کارخانجات و ... را دارد.